อ่านบทความออนไลน์

เผยเเพร่เมื่อ 807 เข้าชม

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 – 1495 (Online)

อ่านฉบับเต็มออนไลน์ คลิกที่นี่