หน้าหลัก

JPHS

.. 

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน)

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 - 1495 (Online)

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

  • ส่งบทความออนไลน์ – ->  
 

 

 

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 - 1495 (Online)

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

อ่านออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562)

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 - 1495 (Online)

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

 

 

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 - 1495 (Online)

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

 อ่านออนไลน์ คลิก

 

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบตีพิมพ์ ISSN 1905-2677 (Print) และแบบอิเล็กทรอนิกส์  ISSN 2651 - 1495 (Online)

ภูพานสาส์น เป็นวารสารวิจัยราย 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย ทุกบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหาและข้อคิดเห็นใน บทความเป็นความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของคณะบรรณาธิการ

 อ่านออนไลน์ คลิก