กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพไหล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ ชาทิพฮด
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ สาขาศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ สาขาการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตฯ เพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ สาขาประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล สาขาการท่องเที่ยวและบริการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์อิงอร สุพันธุ์วนิช สาขาภาษาไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ สาขาภาษาไทยและภาษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ประภากร แก้ววรรณา สาขาสารสนเทศศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจน์ สาขาดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร อัตไพบูลย์ สาขาดนตรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธา สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมลดา สุดาจิตรอาภา สาขาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี สาขาภาษาไทยและคติชนวิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล สาขาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี สาขาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี สาขาการจัดการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ บุญใบ สาขาดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ภาวิณี แสนชนม์ สาขาสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร สาขาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา จันทะดวง สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ ศรีพระจันทร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล แสงคำ สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ ดร.สพสันติ์ เพชรคำ สาขาวัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง สาขาการพัฒนาชุมชน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร