ติดต่อเรา

.. วารสาร “ภูพานสาส์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

ที่อยู่ : ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เบอร์โทรศัพท์ : 0 4274 4014

อีเมล์ : phuphansarn@snru.ac.th