เกี่ยวกับเรา

ฉบับที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

 

..

ภูพานสาส์น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

PHUPHAN SARN Journal of Humanities and Social Sciences

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และ
  สังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องในลักษณะสหวิทยาการ
 • เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิทยาการที่เกิดจากการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม

ขอบเขตวารสาร

 • รับตีพิมพ์บทความสาขา…

เจ้าของ

 •  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษา                       

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

 • ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

Peer Review

 • ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองบทความ อย่างน้อย 2 คน
  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลของกันและกัน (Double-blind peer review)

สำนักงานกองบรรณาธิการ

 • อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์
 • อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์
 • อาจารย์นภาไล ตาสาโรจน์
 • อาจารย์ญาณิกา แสนสุริวงค์
 • อาจารย์นิโลบล ภู่ระย้า
 • อาจารย์รดาณัฐ ภูสมนึก
 • Mr.Kemal Abdela
 • อาจารย์กันยามาศ สงวนศักดิ์
 • อาจารย์วรรณพร หันไชยยุงวา
 • อาจารย์วรรณพร สิทธิสาร
 • อาจารย์สุวัฒชัย พ่อเกษ
 • อาจารย์ทิพาพร แคล่วคล่อง
 • อาจารย์คมศิลป์ สารทอง